Navigácia

Profil školy

V súčasnosti patrí naša škola - Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove medzi stredné odborné školy s najväčším počtom žiakov v Bardejove. Ako jediná škola v okrese Bardejov, v stredisku cestovného ruchu, sa zameriava na gastronómiu, hotelierstvo, cestovný ruch, obchod a služby.

  Moderná škola

Od roku 2007 sme zrealizovali 26 projektov zameraných na modernizáciu priestorov školy a skvalitňovanie  vyučovacieho procesu. Medzi naše najvýznamnejšie projekty patria:

 • Stavebné úpravy a rekonštrukcia HA J.Andraščíka Bardejov,
 • Spracovávanie a prezentácia gastronomických osobitostí regiónov Bardejov a Gorlice,
 • Catering and Hospitality Mobility Across Europe –MALTA 2014,
 •  Inovácia školských vzdelávacích programov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka,
 • Jazykové laboratórium,
 • Národný projekt rozvoj stredného odborného vzdelávania 2014-2016.

 

V roku  2013 sme  zriadili  Centrum odborného vzdelávania pre gastronómiu, hotelierstvo, obchod a služby, ktoré sa stalo:

 • miestom stretávania sa žiakov s odborníkmi pre vybrané oblasti
 • miestom pre inovácie metodiky vzdelávania,
 • miestom poskytujúcim kvalitné personálne i materiálne vybavenie,
 • miestom spolupráce zamestnávateľov so školou.

 

V roku 2016 sme zrekonštruovali športovú halu pri HA J.Andraščíka a areál školy pre skvalitnenie podmienok štúdia žiakov z odboru 2951 M výživa a šport.


V našej škole študuje 363 žiakov, z toho 234 dievčat. Naša škola, ktorá pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti gastronomických a hotelových služieb a obchodu, má preto v tomto meste svoje opodstatnenie.

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe v škole, v Jedálni pod Vinbargom, v zariadení praktického vyučovania v Ľudovej jedálni a priamo na pracoviskách zamestnávateľov.

V škole, ktorá je jednoposchodová, v súčasnosti žiaci študujú v 16 triedach, z toho 4 triedy žiakov v študijnom odbore hotelová akadémia, 4 triedy v študijnom odbore ekonomické lýceum, 2 triedy v študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu, 1,5 triedy v študijnom odbore čašník, servírka a v študijnom odbore kuchár 2 triedy, 2 triedy v študijnom odbore výživa a šport, v študijnom odbore obchodná akadémia 1 trieda.
 
     
   

Na štúdium cudzích jazykov máme 2 učebne cudzích jazykov a jazykové laboratórium. Ďalej máme tri výborne vybavené učebne informatiky, dve odborné učebne administratívy a korešpondencie. Pre praktickú prípravu máme zriadené odborné učebne. Škola má vlastné 3 kuchyne, 2 jedálne, konferenčnú miestnosť, športovú halu, posilňovňu, atletickú dráhu a ihrisko s umelou trávou pre všetky typy loptových hier.

   

      

    

 Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú 5 kabinetov (odborných predmetov, cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry) a zborovňu. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. V suteréne školy sú žiacke šatne, kotolňa, sklad, dielňa pre potreby údržby a opráv na škole. V ďalšom období plánujeme zrekonštruovať školu, športový areál, jazykové učebne, odborné učebne pre študijné odbory.

Zariadenie praktického vyučovania Ľudová jedáleň je blízko školy. Má adekvátne vybavenie pre zabezpečenie odborných činností v rámci odborného výcviku. Má osobitné kabinety pre majstrov odborného výcviku, 5 tried pre zabezpečovanie praktickej prípravy a spoločnú miestnosť pre stretnutia MOV so žiakmi a rodičmi. Naším cieľom je vybaviť ZPV modernejším strojovým zariadením. ZPV má 2 sklady na skladovanie surovín, materiálov a polotovarov, vybavenú cvičnú kuchyňu pre žiakov, 2 učebne stolovania, hygienické priestory (chlapci, dievčatá), kotolňu a dielňu, v suteréne sa nachádza aj malá telocvičňa (pohybové štúdio s hygienickým zariadením a sprchami).
     

Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Rada žiakov zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.

 

Spolupracujeme s profesionálmi

Našim žiakom pripravujeme podmienky na odborný rast aj realizáciou odborných kurzov, ako sú barmanský kurz, baristický kurz, animátorský kurz, sprievodcovský kurz a hospodársky týždeň. Úspešné ukončenie kurzu je potvrdené certifikátom. Medzi našich partnerov patrí aj Partizán Bardejov  a Klub silového trojboja a kulturistiky Matej Bardejov.

Baristický kurz.

Animátorský kurz.

Úspechy našich žiakov

Naši žiaci zaznamenali významné úspechy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Úspechy sú kombináciou aktivity žiakov, odbornosti pedagógov a kvalitnými podmienkami školy pre prípravu na tieto súťaže.

Gastronomické súťaže

Eurocup 2015 (medzinárodná súťaž) - Miriama Fornadeľová, absolútny víťaz v súťaži jednotlivcov v miešaní dlhých a krátkych nápojov.

Miriama Fornadeľová – absolútna víťazka na Eurocupe 2016.

Cassovia cup 2016 (medzinárodná súťaž) - Natália Nováková, 3. miesto.

Carpatia cup 2016 (celoslovenská súťaž) - Jana Chudíková, 2. miesto, Zuzana Hermanovská, 3. miesto.

Slovak barista cup Bardejovský barista 2016 (celoslovenská súťaž) - Maroš Želinský, najlepšia technika prípravy espresa.

 

Ekonomické súťaže

Môj projekt pre región 2016 (celoslovenská súťaž) - Dominika Šinaľová a Beáta Šutorová pred odbornou porotou zloženou z pracovníkov SACR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR obhájili svoj projekt a získali 2. miesto.

Môj projekt pre región

Mladý tvorca v Nitre 2016 (celoslovenská súťaž- Radka Olejárová, Anna Paľuriková, 1. miesto.

Bosákova cena 2016 (medzinárodná súťaž) - Ľuboslava Hankovskápostup medzi 10 najlepších prác v tvorbe podnikateľských plánov.

SOČ 2016 (celoslovenská súťaž) - Eva Semanišinová a Zuzana Terazová, 4. miesto.

 

Športové súťaže

Majstrovstvá Prešovského kraja vo futsale žiakov stredných škôl 2016 - 1. miesto, postup na  Majstrovstvá Slovenskej republiky.

Okresné kolo dievčat v stolnom tenise 2016 - 1. miesto, žiačky Nikola Vagaská, Simona Kalakajová a Dominika Šestáková, postup na krajské kolo.

Krajské kolo v atletike žiakov SŠ v Prešove 2016 - Patrik Helmanovský - hod oštepom - 44,05 m - I. miesto, Marek Herstek - skok do diaľky – 649 cm - II. miesto, beh na 200 m – 23,80 s - 1. miesto.

Ján Velgos – silový trojbojára a držiteľ viacerých siláckych svetových rekordov.

Denisa Mochnacká, Mária Mikolajová a Michaela Mazúrová - futbalistky, patria medzi najlepšie  hráčky z východu republiky, v jarnej časti v uplynulej sezóne získali v lige strieborné medaily a premiérovo vybojovali Slovenský pohár, momentálne sú hráčkami za klub Partizán Bardejov.

Ján Velgos – silový trojbojár

Pestrý (bohatý) život žiakov aj mimo školy

Spoločenské aktivity ako sú imatrikulácia, študentský ples, odborné exkurzie, návštevy divadelných predstavení, výlety, športové dni, krúžky, besedy, gastronomické akcie, charitatívne akcie, vystúpenia skupiny Melody a mnohé iné  poskytujú žiakom priestor, aby sa navzájom spoznávali.

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 20.30 hod.
  skola@habj.sk
 • +421/054/472 24 90
  +421/054/488 51 26 /vrátnica/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/
  fax: 054/472 24 90

Fotogaléria školy