Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Administratíva prevádzky služieb AZS
Administratívne a korešpondenčné cvičenia AKC
Administratívne práce v praxi ADX
Anglický jazyk 1AJ
Anglický jazyk 2AJ
Animácia v hoteli ANH
Animačné služby ASL
Aplikovaná ekonómia APE
aplikovaná fyzika AFY
Aplikovaná geografia AGE
Aplikovaná chémia APC
Aplikovaná informatika API
Bankovníctvo BAN
Bezpečnosť a hygiena práce BHP
Biológia BIO
Biológia a ekológia BIE
Biológia a mikrobiológia BAM
Bussines English BSE
Cestovný ruch CTO
Cvičenia z ekonomickej informatiky CEI
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z modelovania CMO
Cvičenia z právnej náuky CPN
Cvičenia z techniky obsluhy CTB
Cvičenia z technológie CTC
Cvičenia z tovaroznalectva CZT
Cvičenia z účtovníctva CZU
Daňová sústava DAS
Dejepis DEJ
Dejiny kultúry DEK
Diplomacia DPL
druhý cudzí jazyk CJD
Ekológia EKL
Ekonómia ekonomika EKE
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomika EKO
Ekonomika a organizácia EOR
Ekonomika a riadenie podniku ERP
Ekonomika podniku cestovného ruchu EPR
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Etická výchova/Náboženská výchova ETV/NBV
Etika podnikania EIP
Finančná analýza FIA
Francúzsky jazyk 2FJ
Geografia GEG
Geografia cestovného ruchu GOR
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske písomnosti a účtovníctvo HDA
Hospodárske výpočty HVY
Hotelierstvo HOT
Hotelový a gastronomický manažment HGM
Hygiena potravín HPT
Hygiena technológie potravín HTP
Chémia CHE
Informatika INF
Informatika a výpočtová technika IVT
Informatika v odbore IOD
Informatika v podnikaní IVP
Komunikácia so zákazníkom KAZ
Komunikácia v anglickom jazyku ANK
Komunikácia v diplomatickej praxi KDR
Komunikácia v nemeckom jazyku NJK
Kongresové služby KGS
Kongresové služby a animácia KGN
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v cudzom jazyku KCJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Makroekonomika MAK
Manažment MNZ
Manažment osobných financií MOF
Marketing MKT
Marketing v praxi MVP
Matematika MAT
Medzinárodná gastronómia MEG
Medzinárodné podnikanie MNP
Medzinárodný marketing MEM
Náboženská výchova NBV
Náuka o nápojoch NAN
Náuka o potravinách NPO
Náuka o spoločnosti NAS
Náuka o výžive NOZ
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk 1NJ
Nemecký jazyk 2NJ
Občianska náuka OBN
Obchodná matematika OBM
Obchodné a pracovné právo OPP
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Odborný výcvik - obsluha OXH
Odborný výcvik - príprava pokrmov OXP
Organizácia a technika zahraničného obchodu OTZ
Písanie a úprava textu na počítači PUI
Podnikanie v cestovnom ruchu VCR
Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu QVC
Podnikateľská a spotrebiteľská výchova PXV
Podniková ekonomika POE
Pohybová príprava PPB
Potravinárska technológia PAV
Potraviny a výživa PVY
praktická časť odbornej zložky OIP
Praktická chémia RCH
Praktický marketing PMO
Praktikum z daňovej sústavy PDS
Právna náuka PRN
Právo PRW
Prax PXA
Propagácia a reklama PGK
prvý cudzí jazyk P1J
Psychológia PSY
Regionálna a medzinárodná gastronómia RMG
Regionálna gastronómia REG
Regionálny cestovný ruch RCU
Ruský jazyk 2RJ
Ruský jazyk 1RJ
Sekretárske a asistenčné práce SAP
Seminár z dejepisu SED
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby cestovného ruchu SLC
Sociálna komunikácia SLK
Sociológia SOC
Spoločenská komunikácia KMM
Spoločenská výchova a psychológia SLB
Spoločenskovedný seminár SPS
Spoločenský protokol v podnikaní SKQ
Správanie SPR
Sprievodcovské služby SRQ
Stolovanie STO
Stroje a zariadenia STZ
Suroviny SUR
Športová príprava SRL
Športová príprava špeciálna SQS
Športový manažment PSM
Technika administratívy TEA
Technika cestovného ruchu TCR
Technika obchodu TOH
Technika obsluhy TOB
Technológia TEC
Technológia a hodnotenie potravín HOQ
Technológia prípravy pokrmov EPP
Technológia prípravy pokrmov - cvičenia TCJ
Technológia služieb cestovného ruchu TSF
Technológia služieb cestovného ruchu - praktikum TSQ
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova oslabených TOS
teoretická časť odbornej zložky OIT
Teória riadenia TER
Tovaroznalectvo TVZ
Triednicka hodina THF
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo v praxi UCX
Úvod do makroekonómie MEU
Úvod do sveta práce USP
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výchova k podnikaniu VPD
Výživa a dietetika VDA
Výživa a šport VWS
Zahraničný obchod ZOB
Základy administratívy ZAA
Základy cestovného ruchu a hotelierstva ZHR
Základy ekológie ZEK
Základy medzinárodného práva ZMP
Základy podnikania ZPD
Základy práva a politológie ZPP
Základy prírodných vied ZPV
Základy účtovníctva ZYU
Zariadenie závodov ZAR
Zdravoveda ZDR
Zdravý životný štýl ZZS

© aScAgenda 2019.0.1129 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 20.30 hod.
  skola@habj.sk
 • +421/054/472 24 90
  +421/054/488 51 26 /vrátnica/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/
  fax: 054/472 24 90

Fotogaléria školy